Miljögifter

Miljogifter

För att utröna effekter av olika miljöbelastning på det biologiska livet i närområdet från utsläppskällor, exempelvis av metaller eller organiska miljögifter, är analys av biologiska organismer mycket användbart. Exempel på organismer som är lämpliga att använda är till exempel snäckor, sötvattensgråsuggor, fiskar, makroalger, ålnate och flugsnapparungar. Genom denna typ av analys fås även en uppfattning om hur ämnen sprids i miljön respektive bioackumuleras i näringskedjan.

Produktblad

Pelagia Nature & Environment AB, Industrivägen 14, 901 30 Umeå Telefon: 090-70 21 70 E-post: info@pelagia.se