Naturvärdesinventering

Naturvardes

Pelagia Miljökonsult utför naturvärdesinventeringar enligt de riktlinjer och kriterier som finns tillgängliga, allt för att objektiviteten skall vara i fokus. Utifrån bland annat vegetationstyp, grad av påverkan samt förekomsten av signalarter och rödlistade arter bestäms ett områdes naturvärden. Denna typ av undersökning ställer naturligtvis stora kunskapskrav på utföraren. Vi kan utan tvekan säga att den kunskapen finns samlad inom företaget.

Produktblad

Pelagia Nature & Environment AB, Industrivägen 14, 901 30 Umeå Telefon: 090-70 21 70 E-post: info@pelagia.se